Rendilepingu tingimused

Rendilepingu tingimused

Rendi ja deposiidi maksmine

1.Rendilepingut allkirjastades volitab Rentnik Rendileandjat debiteerima kogu Rendilepingu täitmisest tulenevat maksumust oma krediit- ja/või maksekaardilt või muult Rendileandja poolt aktsepteeritavalt maksevahendilt. 

2.Iga rendi alguses on Rendileandjal õigus kliendi maksekaardilt eel-autoriseerida makse, mis on võrdne eeldatava Rendi maksumuse ja deposiidi summaga

3.Deposiit tagastatakse, kui Rentnik on Sõiduki tagastanud ja Rendileandjal puuduvad Rentniku vastu Rendilepingust tulenevad nõuded.

Sõiduki üleandmine

5.Rendileandja annab Sõiduki koos Sõiduki kasutamiseks vajalike päraldistega (signalisatsiooni pult, võti, registreerimistunnistus, kindlustuspoliis, esmaabivahendid, tulekustuti, jmt) üle kokkulepitud ajal ja kohas ning nõuetele vastavas tehnilises seisukorras ja puhtana.

6.Sõiduki üleandmisel koostatakse vajadusel kahes eksemplaris üleandmise-vastuvõtmise akt, milles märgitakse Sõidukil olevad võimalikud vigastused või puudused.

Sõiduki kasutamine

7.Sõidukit võib juhtida ainult Rendilepingus märgitud Kasutaja. Sõiduki juhtimise üleandmine teistele isikutele on keelatud.

8.Kui Kasutaja on muu isik kui Rentnik, vastutab Kasutaja 20 000 euro ulatuses solidaarvõlgnikuna kõigi Rendilepingust tulenevate Rentniku kohustuste eest.

9.Sõiduki kasutamisel tuleb järgida valmistajatehase juhendit liikluseeskirju ja ohutusnõudeid ning teha kõik endast olenev Sõidukile või kolmandatele isikutele kahju ärahoidmiseks.

10.Sõidukit tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult. Sõidukis ei tohi suitsetada.

11.Sõidukit ei tohi kasutada:

 1. enamate inimeste veoks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;
 2. raskema veose transpordiks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;
 3. teiste sõidukite (sh järelhaagiste) või muude objektide lükkamiseks või pukseerimiseks;
 4. sõiduks maastikul või teedel, millel sõitmine võib kahjustada Sõidukit või selle detaile;
 5. rallidel, test- ning võidusõitudel;
 6. loomade veoks;
 7. väljaspool Eesti Vabariiki.

12.Enne iga sõitu ja sõidu ajal tuleb jälgida Sõiduki tehnilist seisukorda ja veenduda Sõiduki tehnilises korrasolekus. Tehnilise rikke korral tuleb sõit kuni rikke kõrvaldamiseni ära jätta või katkestada.

13.Rendileandjal on õigus viie päevase etteteatamisega vahetada Sõiduk teise samaväärse sõiduki vastu. Sõiduki vahetamise päeva eest Renti ei arvestata ning juba tasutud Rent tagastatakse.

14.Sõiduki kasutamist takistava rikke korral kooskõlastab Rentnik Rendileandjaga remondikoha, kus rike kõrvaldatakse. Rendileandja ei vastuta Sõiduki riketest tekkida võivate võimalike kahjude eest.

15.Sõidukist lahkudes tuleb hoida Sõiduk suletuna, lukustatuna ja signalisatsiooniga kaitstuna. Sõiduki võtmeid ja dokumente ei tohi Sõidukisse jätta.

16.Sõidukiga toimunud õnnetusest, vandalismist, vargusest, röövist või muust Sõidukiga seotud olulisest asjaolust tuleb teavitada viivitamatult Rendileandjat.

17.Sõidukil on 3500 km. kuus läbisõidupiirang  (lisa km. 0.10eur), kui ei ole kokkulepitud teisiti.

Sõiduki tagastamine

18.Rentnik tagastab Sõiduki koos saadud päraldistega Rendilepingu viimasel päeval Sõiduki üleandmisega samal kellaajal ja samas kohas ning loomulikku kulumist arvestatavas tehnilises seisukorras ja puhtaks pestuna.

19.Sõiduki tagastamisel koostatakse tagastamise-vastuvõtmise akt, milles märgitakse rendiperioodil Sõidukile tekkinud vigastused või puudused.

20.Rendileandjal on õigus 24 tunni jooksul pärast Sõiduki tagastamist esitada Rentnikule nõudeid kahjustuste või puuduste osas, mida ei olnud võimalik Sõiduki tagastamise käigus tuvastada.

Vastutus

21.Rentnik vastutab kõigi rendiperioodil Sõiduki kasutamisega seoses tekkinud kolmandate isikute nõuete eest (sh viivistasu otsused, parkimistrahvid, auto teisaldamise tasud, hoiatustrahvid). Sõiduki tagastamisel informeerib Rentnik Rendileandjat tekkinud kolmandate isikute nõuetest.

22.Rentnik hüvitab 1000 euro ulatuses kõik Sõidukiga toimunud õnnetuse, vandalismi, varguse või röövi tõttu tekkinud Sõidukile, Sõiduki osadele, Sõiduki päraldistele ja Sõiduki kasutamisega muul viisil tekitatud kahjud, mida kindlustus ei kata või ei hüvita. Eelmises lauses nimetatud vastutuse piirang ei kehti ja Rentnik hüvitab eelmises lauses nimetatud summat ületavad kahjud, kui:

 1. Rentnik või Kasutaja tekitas kahju tahtlikult;
 2. Rentnik või Kasutaja rikkus tahtlikult või raskest hooletusest vähemalt ühte Rendilepingus nimetatud kohustust ja kohustuse rikkumine oli kahju tekkimisega põhjuslikus seoses;
 3. Rentnik või Kasutaja oli kahju tekkimise ajal alkoholijoobes, narkootikumide või psühhotroopsete ainete mõju all või keeldus vahetult pärast kahju tekkimist joobe tuvastamisest;
 4. Rentnik või Kasutaja lahkus kahju tekkimise järel sündmuskohalt, rikkudes sellega kehtivaid õigusakte;
 5. Rentnikul või Kasutajal puudus kahju tekkimise ajal kehtiv juhtimisõigus;
 6. Rentnik või Kasutaja sooritas Sõidukiga kuriteo või aitas Sõidukiga kuriteo sooritamisele kaasa.

23.Kui Sõiduk vajab Rendileandjast mittetuleneval põhjusel remonti, tasub Rentnik Renti või Rendilepingu ülesütlemise korral Rendiga võrdses suuruses tasu kuni Sõiduki remondi lõppemiseni.

24.Kui Rentnik ei tagasta Sõidukit Rendilepingu ülesütlemisele järgneval kalendripäeval, tasub Rentnik alates    Rendilepingu ülesütlemisele järgnevast kalendripäevast kuni Rendileandja poolt Sõiduki otsese valduse taastamiseni iga kalendripäeva eest 50 eurot ning hüvitab kõik Sõiduki õigeaegselt tagastamata jätmisest tekkinud kahjud ja Sõiduki otsese valduse taastamisega seotud kulud.

25.Rendilepingu punktide 7, 14,15 ja 18 iga rikkumise korral tasub Rentnik leppetrahvi 100 eurot.

26.Rendilepingu punktide 9, 11 ja 16 iga rikkumise korral tasub Rentnik leppetrahvi 500 eurot.

27.Rendilepingu punktide 10, 12 iga rikkumise korral tasub Rentnik leppetrahvi 200 eurot.

28.Rendilepingu punkti 20 iga rikkumise korral tasub Rentnik leppetrahvi 50 eurot.

29.Kõik Rendilepingust tulenevad rahalised kohustused tuleb Rentnikul täita seitsme kalendripäeva jooksul alates kohustuse tekkimisest. Kui Rentnik ei tasu Rendilepingust tulenevat mis tahes rahalist kohustust tähtaegselt, kohustub Rentnik tasuma iga viivitatud kalendripäeva eest viivist 0,064% tähtaegselt tasumata summast. 

30.Mitte ühegi Rendilepingu punktides 21-28 nimetatud tasu või trahvi maksmine ei vabasta Rentnikku kohustusest hüvitada Rendilepingu punktides 21-28 nimetatud rikkumistega tekitatud kahju.

31.Kõikidele rendilepingust tulenenud võlgnevustele lisanduvad järgmised sissenõudmiskulud:

 • 30 eurot, kui võlasumma on kuni 500 eurot
 • 40 eurot, kui võlasumma kuni 500 – 1000 eurot
 • 50 eurot, kui võlasumma on üle 1000 euro

Sissenõudmiskulude suurus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivast võlaõigusseadusest.

Muud tingimused

Rendileping jõustub selle allkirjastamisega ja lõpeb selle korralise või erakorralise ülesütlemisega. Rendilepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud kohustused jäävad kehtima.

Rentnikul ja Rendileandjal on õigus Rendileping 7-päevase etteteatamisega korraliselt üles öelda. Kui Rentnik ütleb Rendilepingu üles vähem kui 7-päevase etteteatamisega, on Rentnik kohustatud tasuma Rendileandjale Rendilepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu, mille suurus on võrdne Deposiidi suurusega.

Rendileandjal on õigus Rendileping ilma etteteatamiseta erakorraliselt üles öelda, kui Rentnik või Kasutaja on rikkunud oluliselt Rendilepingust tulenevat ühte või mitut kohustust.

Rendileandjal on õigus Sõiduki rentimisest loobuda, kui Rentnik või Kasutaja äratab kahtlust, on esitanud Rendilepingu sõlmimisel valeandmeid, on Rendileandjat eksitanud või ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada Sõiduki või Rendileandja huvid.

Rendilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ning Rendilepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste ebaõnnestumise korral Harju Maakohtus.