Autorendi teenuse tingimused

Jõustumise kuupäev: 15/08/2021

Üldtingimused

 1. Käesolevad Rendi Üldtingimused allkirjastav isik kinnitab selgesõnaliselt, et saab täielikult aru eesti keelest ja nendes Rendi Üldtingimustes sisalduvatest tingimustest. Millestki mitte arusaamise korral võtke ühendust aadressil rent@eleport.ee või helistage numbrile +372 5820 0114, et saada täiendavat teavet.
 2. Käesolevates Rendi Üldtingimustes ja kõigis nendega seotud lepingutes tuleb allkirjastamist mõista kas füüsilise allkirja või digitaalallkirja andmisena, milleks kasutatakse meetodeid, mille Eleport Rent OÜ on välja töötanud oma veebilehtede ja/või mobiiltelefonirakenduste kaudu kasutamiseks.
 3. Käesolevad Rendi Üldtingimused reguleerivad Ettevõtte poolt pakutavat elektrisõidukite mobiilsusteenust, nii nagu on täpsustatud (rendileandja) poolt kliendile (rentnikule) kehtestatud Rendi Eritingimustes.
 4. Kui rentnik on juriidiline isik, siis peab isik, kes käesolevad Rendi Üldtingimused sellise juriidilise isiku nimel allkirjastab, olema juriidilise isiku poolt selleks nõuetekohaselt volitatud.
 5. Iga rendisuhte puhul allkirjastatakse rendiperioodi alguses eraldiseisev eritingimuste dokument. Koos käesolevate Rendi Üldtingimustega moodustavad need sellele rendisuhtele kohaldatava lepingu (rendileping).
 6. Kui säte või selle osa on mingil põhjusel tühine või kehtetu, siis jäävad teised sätted ja asjaomase sätte kehtiv osa kehtima. Pooled lepivad kokku sätte või selle uue osa, mis on oma kavatsuse või tulemuse poolest mittekehtivale sättele kõige sarnasem.
 7. Eesti õigust kohaldatakse kõikidele rendileandja ja rentniku vahelistele õigussuhetele, eksklusiivne kohtualluvus on Tallinn, Eesti.

Teenuse kirjeldus

 1. Rendileandja annab rentnikule rendilepingu tingimuste alusel elektrisõiduki (edaspidi „sõiduk“).
 2. Sõiduki kättesaamine ja tagastamine saab toimuda kahel viisil:
 • iseteenindusmeetod: rentnik saab sõiduki kätte, kasutab ja tagastab selle ilma füüsilise suhtluseta rendileandja agendiga. Selleks vajab rentnik mobiiltelefoni, millega saab kasutada mobiiltelefoni kliendirakendust Eleport Rent/Elerent;
 • sõiduki kohaletoimetamise meetod: rentnik saab sõiduki kätte ja tagastab selle, suheldes selleks füüsiliselt ühe rendileandja agendiga.
 1. Juhul, kui rendilepingu täielik täitmine ei ole võimalik, näiteks kui broneeritud sõiduk ei ole ettenägematute asjaolude tõttu saadaval, siis võtab rendileandja kõik mõistlikud meetmed, et pakkuda rentnikule alternatiivi. Sellisel juhul on üürnikul õigus nõustuda pakutud alternatiiviga või leping lõpetada ja saada proportsionaalselt raha tagasi järelejäänud rendiperioodi kohta.

Broneerimine ja tasud

 1. Broneeringu kinnitamise ekraanil märgitud summa sisaldab tasu sõiduki aku alglaadimise eest (vt jaotis „Laadimine“), kindlustust (vt jaotis „Kindlustus“), maanteeabi ja sõiduki puhastamist (tavatingimuste kohaldumisel vt alljärgnevalt). Sõiduk broneeritakse kohe pärast makse sooritamist.
 2. Rendis sisalduv läbisõit (mis sisaldab tasuta laadimist) on broneeringu tegemise ajal ära märgitud. Seda piirmäära ületavate kilomeetrite eest tuleb tasuda 0,10€/km (see sisaldab laadimist).
 3. Rentnik nõustub, et kõik arved saadetakse talle elektrooniliselt. Tavaline protseduur on selline, et iga broneeringu kohta koostatakse üks arve, kuid rendileandja võib rentniku taotlusel väljastada kuupõhise arve kõigi selle aja jooksul tehtud broneeringute kohta.
 4. Rendileandjal on lubatud rakendada arvel täpsustatavaid erakorralisi puhastustasusid, kui sõiduk on tagastamisel määrdunud rohkem, kui on oodatav tavapärase kasutamise korral. Seda rakendatakse juhul kui rentnik on näidanud üles ülemäärast hoolimatust, sealhulgas, kuid mitte ainult tähendab selline määrdumine:
 • suitsetamist sõidukis;
 • vedeliku ümberminekut sõiduki sisemuses;
 • liigset muda, mida võiks oodata tingituna mudasel teel sõitmisest.
 1. Juhul, kui rendiperioodi jooksul oleks sõidukile kahju tekitatud, annab rentnik rendileandjale sõnaselge õiguse võtta oma krediitkaardilt maha remontimiseks vajalik summa pluss viiskümmend (50) eurot iga päeva kohta, mil sõidukit ei saa selle kahju tõttu rendile anda. see summa on maksimaalselt piiratud kindlustussummaga, kui see on kohaldatav, nii nagu on sätestatud kindlustuses. Arvele on märgitud selle summa arvutamise üksikasjad.
 2. Rentnik annab rendileandjale ühtlasi selgesõnalise loa võtta oma krediitkaardilt maha kõik täiendavad kulud, mis on põhjustatud tema või ükskõik millise juhi ebaõigest käitumisest või käesoleva lepingu rikkumisest, sealhulgas, kuid mitte ainult järgnevatel põhjustel:

trahvid või teemaksud;
lepingutrahv tagastamisega hilinemise eest jaotises Tagastamine kirjeldatud tingimustel;
erakorraline  puhastus sõiduki ebatavalise või lubamatu kasutamise tõttu; ja/või
puuduvad tarvikud, nagu auto dokumendid,  laadimiskaablid ja RFID võtmehoidjad või laadmiskaardid.

Rentnik saab aru ja nõustub sellega, et kindlustuskaitse nende võimalike lisatasude katmiseks on sõnaselgelt välistatud ja need ei moodusta makstava kindlustuse ülejäägi hulka kuuluvat osa, kui see kohaldub.

 1. Kui kahes eelmises punktis osutatud summade sissenõudmine ei ole mingil põhjusel võimalik, väljastab ja saadab rendileandja e-kirja teel konkreetse arve, mille rentnik peab tasuma järgmise kolmekümne (30) päeva jooksul. Kui rentnik seda ei tee, lisandub summale intress 1% kuus ja kõik lisakulud, mis rendileandja kannab makse annab makse jõustamiseks.
 2. Rendileandjal on õigus see leping igal ajal lõpetada, kui ilmneb teave, mis tekitab kahtlusi rentniku suutlikkuses tasuda kõik summad, sealhulgas, kuid mitte ainult, tähendab see teavet käimasolevate kohtumenetluste kohta tasumata võlgade sissenõudmiseks.

KYC (tunne-oma-klienti põhimõte) ja konto valideerimine

 1. Kui rentnik ja/või mõni juhtidest kasutab teenust esimest korda, peab rendileandja tema isiku kinnitama. Selleks peab rentnik esitama oma telefoninumbri, e-posti ja koduse aadressi, kehtiva ametliku isikut tõendava dokumendi (passi või riikliku ID-kaardi) koopia, samuti koopiad kõigi juhtide kehtivatest ja ELis tunnustatud juhilubadest (KYC elemendid). Kõigi KYC elementide esitamine on kohustuslik.
 2. Valideerimine kehtib ainult esitatud dokumentide (ID-kaart, pass ja juhiluba) kehtivusaja jooksul. Rentnik on täielikult vastutav selle eest, et teavitada rendileandjat edasistest muudatustest seoses mõne KYC elemendiga ja eriti juhiloa staatuse muutmisest.
 3. Rendileandja kinnitab KYC elemendid kahekümne nelja (24) tunni jooksul. Juhul, kui rentniku ja/või juhtide isikut ei õnnestu kontrollida või mõni jaotises Kasutuspiirangud sätestatud nõue ei ole täidetud, on rendileandjal õigus broneering tühistada järgmistel tingimustel:

kui kõik KYC elemendid on esitatud kahekümne nelja (24) tunni jooksul vahetult pärast broneeringu kinnitamist, siis maksab rendileandja rentnikule raha täies ulatuses tagasi;
muul juhul kehtivad tavapärase tühistamispoliitika tingimused (vt Tühistamispoliitika).

Kasutuspiirangud

 1. Sõidukit tohib kasutada ainult avalikel teedel ja järgides täielikult kõiki liikluseeskirju ning üldisemalt kõiki õigus- ja regulatiivnorme. Sõidukit ei tohi mingil juhul kasutada järgmistel eesmärkidel:
 • kaupade või inimeste kaubanduslik transport (sh kuller- ja sõidujagamisteenused);
 • loomade või lemmikloomade transport;
 • sõidukooli harjutussõit;
 • allrent;
 • ohtlike, mürgiste või tuleohtlike ainete transport;
 • ametlikud või mitteametlikud sõidu- või spordiüritused või rallid, näiteks eesmärgiga saavutada maksimaalne kiirus;
 • sõiduki jõudluse testimine ja proovisõidu üritused;
 • laiemalt, mistahes muu kasutusviis, mis ei ole kooskõlas sõiduki mõistliku ja nõuetekohase hoiuga;
 • kinnitamata koormate või rohkemate reisijate vedamine, kui sõiduki jaoks seadusega lubatud on.
 1. Sõidukit tohib kasutada ainult ELi riikides. Eesti-sisese rendi puhul ei ole lubatud riigist lahkuda enne, kui selleks on saadud rendileandja nõusolek.
 2. Kogu rendiperioodi vältel peab (peavad) juht (juhid):
  jääma auto juhtimiseks lubatava miinimum- ja maksimumvanuse vahele (nagu on märgitud broneerimise ajal ja eritingimustes);
  omama renditud sõiduki tüübi juhtimiseks kehtivat juhiluba;
  olema viimase kahe (2) aasta jooksul ilma katkestusteta juhiluba omanud (nt ei tohi ametivõimud olla selle aja jooksul isikult juhiluba ära võtnud);
  mitte olema alkoholi või muude ainete mõju all, mis võivad kahjustada isiku võimet sõidukit ohutult juhtida.
 3. Teatud asukohtade ja autogruppide puhul võivad kehtida konkreetsed erandid.
 4. Sõidukit tohib juhtida ainult juht/juhid, kelle nimi/nimed) on eritingimustes nimetatud.
 5. Teatud tingimustel võidakse mistahes autole distantsilt kiirusepiiranguid rakendada.
 6. Me jätame endale õiguse keelduda rendist mis tahes põhjusel, sealhulgas tingituna renditingimuste rikkumisest mistahes varasema sõiduki rentimise ajal.
 7. Sõidukis on rangelt keelatud suitsetada. Kõik sõiduki täiendavad puhastuskulud või sõiduki väärtuse vähenemine, mis tuleneb juhist või reisijast, kes seda reeglit ei täida, küsitakse rentnikult tagasi.

Kindlustus

 1. Sõiduk on kaetud ainult kohustusliku liikluskindlustusega. Rentnikul on võimalus kasutada endale sobivat kaskokindlustust või valida sobiv kindlustuskate Eleporti lisakindlustuste valikust.
 2. Broneerimise ajal on võimalik lisada kindlustusi ja valida sobiv omavastutuse määr. Kahjude või kindlustusnõuete korral nõutakse konkreetse kindlustusega seotud omavastutus rentnikult tagasi. Omavastutus sõltub autost ja asukohast. Täpne summa on täpsustatud broneeringu tegemise ajal ning rentimise alguses allkirjastatud Rendi tingimustes. Seda summat võib teatamat kahjude korral suurendada 10% võrra, et katta kõik vajalikud haldustegevused. Omavastutuse piirmäära on võimalik vähendada päevapõhise lisatasu eest, valides enne rendi algust sobiva kindlustuskatte.
 3. Tingimusel, et isik vastab jaotises Kasutuspiirangud kirjeldatud tingimustele ja eriti punktides 24 ja 25 kirjeldatud tingimustele, on sõiduki juht kaetud valitud kindlustuskattega.
 4. Kindlustus on piiratud ELi riikidega. Eestis sõiduki rentimisel ei ole lubatud riigist lahkuda enne, kui olete selleks eelnevalt Eleportilt loa saanud.
 5. Kindlustus ei kata rendilepingule mittevastavat sõiduki kasutamist ja eelkõige, kuid mitte ainult, sõiduki kasutamist vastuolus jaotises Kasutuspiirangud määratud piirangutega. Sellisel juhul vastutab rentnik täielikult sõidukile ja/või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.

Tühistamispoliitika

 1. Rentnikul on õigus broneering igal ajal tühistada. Tagasimaksele kehtivad järgmised tingimused:

 • broneeringu tühistamine viis (5) päeva enne rentimise algust: täielik tagasimakse, välja arvatud haldustasud kahe (2) protsendi ulatuses;
 • broneeringu tühistamine ajavahemikul, mis hõlmab rentimise algusele eelneva päeva viiendat päeva, välja arvatud viimane päev: 20% tagasimakse suuruse vähenemine päevas (nt broneeringu tühistamine neli päeva enne rentimise algust toob kaasa 20% x 4 = 80% suuruse tagasimakse);
 • broneeringu tühistamine vähem kui 24 tundi enne rentimise algust: tagasimakset ei tehta.

Sõiduki seisund

 1. Sõiduki seisund rendiperioodi alguses märgitakse ära rendileping tingimustes ja konkreetsete märkuste puudumisel loetakse see ideaalses seisukorras olevaks koos kõigi nimetatud tarvikutega, mis on samuti ideaalses korras. Rentniku kohustus on kontrollida auto välist väljanägemist ja sisemust, samuti lisatarvikuid ning lahknevuste korral mainida kõik erinevused ära rendilepingu tingimustes, kasutades selleks iseteeninduse puhul rakendust või pannes erinevused kirja paberile (üleandmisaktile), kui sõiduk antakse üle käest kätte. Mistahes sõiduki kahjustus ja/või puuduvad/kahjustatud lisatarvikud, millest antakse märku pärast eritingimuste allkirjastamist, loetakse rentnikust tingituks ja vastavalt kohaldatakse lisatasu (vt jaotis Broneeringud ja tasud).
 2. Sõiduk loetakse rendileandja poolt ideaalselt hooldatuks ning rendiperioodi ajal ebatõenäoliselt ilmnenud rikke puhul ei või rentnik nõuda kahju hüvitamist ega tagasimakset, välja arvatud juhul, kui ta suudab tõestada, et rike oli tingitud rendileandjale omistatavast hooletusest.

 

Laadimine

 1. Rendiperioodi alguses laaditakse sõiduk täis tootja soovitatud maksimaalse akulaetuse ulatuses. Tuleb märkida, et see soovitatav väärtus on tavaliselt väiksem kui aku teoreetiline maksimaalne maht, kuna aku korduv laadimine sellise tasemeni kahjustaks akut. Kui sõiduk viiakse kliendile kohale väljaspool tavalist üleandmispunkti, väheneb laadimistase vastavalt tavapärase üleandmispunkti ja ettetoimetamispunkti vahelisele kaugusele.
 2. Rentnik võib rendiperioodi lõpus sõiduki tagasi tuua mistahes tasemel laaditud akuga, kuid mitte vähem kui 5% aku tasemest.
 3. Kasutades mitte Eleporti laadimisjaamu, peab rentnik/juht tagama, et pärast laadimistsükli lõppu on auto pistik lahti ühendatud ja sõidukit on liigutatud. Kui seda ei tehta, siis võib pärast laadimise lõppu kohalduda lepingutrahv laadija kasutamise kohta peale laadimise lõppu. Selle tasu arvestab maha vastava laadija operaator ja see ei ole Eleporti kontrolli all.
 4. Rendilepingu tingimustes mainitakse sõidukiga saavutatavat teoreetiline sõidukaugus. See märge ei ole mingil juhul garantii, et see vahemik on saavutatav ilma vahelaadimiseta, kuna selle teoreetilise vahemaa pikkust mõjutavad oluliselt paljud tegurid, näiteks sõidustiil, ilmastikutingimused, kütte- või kliimaseadmete kasutamine, teetüüp jne. Juht vastutab selle eest, et ta laeb sõidukit enne aku täielikku tühjenemist.
 5. Kõik lisakulud, mis tulenevad aku purunemisest seepärast, et rentnik on põhjustanud laadimistõrke või käitunud hooletult, tuleb tasuda rentniku poolt.

Tagastamine

 1. Rendiperioodi lõppedes on rentnik vastutav selle eest, et sõiduk tuuakse tagasi ühte tagastuskohtadest Rendilepingu tingimustes määratud ajal ja kuupäeval.
 2. Rentnik vastutab sõiduki ülevaatamise ja tekitatud välis- või sisekahjustuste ning puuduvate ja/või kahjustatud tarvikute üleandmise eest rendileandjale. Juhul kui Rentnik ei vaata sõidukit üle, tekib vastutus kogu kahju ulatuses, mida ei olnud kajastatud rendilepingu allkirjastamise ajal või rendiperioodi alguses. Seetõttu nõustub rentnik selgesõnaliselt, et ta vastutab kahjude, samuti puuduvate ja/või kahjustatud lisaseadmete eest, mille sõidukil esinemisest on rendileandja esindaja teavitanud rentiku enne auto edasist liigutamist (mida tõendab vajadusel auto odomeeter) jaotises „Broneerimine ja tasud“ kirjeldatud tingimustel. Rendileandja esitab rentnikule tema nõudmisel elektroonilised tõendid (ajatempliga pildid ja odomeetri aruanded).
 3. Juhul, kui auto on ülevaatuse läbiviimiseks liiga määrdunud, nõustub rentnik sellega, et ülevaatuse viib läbi hiljem rendileandja esindaja. Sel juhul saab rentnik aru ja nõustub, et sõidukit võidakse enne ülevaatust puhastamise eesmärgil liigutada.
 4. Väiksemaid kriimustusi värvil, mis ei muuda oluliselt värvitooni ning ei läbista värvkatet ja mis mahuvad kaheeurose mündi suurusesse ringi, ei võeta kahju arvestamisel arvesse. Tasuda tuleb kõigi muude kahjude eest. Üksikasjalikud kahjukirjeldused ja vastavad tasud on nähtavad Eleporti sõidukikahjude maatriksis, mis on leitav Eleporti veebilehelt(veebilehtedelt).
 5. Rentnikul on rendiperioodi jooksul õigus igal ajal taotleda rendiperioodi pikendamist. Sellise pikendamise heakskiitmine on rendileandja ainupädevuses.
 6. Juhul, kui sõiduk tagastataks rohkem kui üks (1) tund pärast kokkulepitud kuupäeva ja kellaaega ning eritingimustes määratud kohta (välja arvatud juhul, kui rendiaja pikendamine on eelnevalt kirjalikult või e -posti teel rendileandja poolt heaks kiidetud), siis võetakse rentnikult tasu täiendavate sõiduki kasutamise tundide eest ja täiendavalt arvestatakse lepingutrahve, kui rendileandjale on tekkinud hilinemisega seotud kahju (näiteks kui antud sõiduki broneeris järgmise rendiperioodi jaoks teine ​​klient).
 7. Kui sõidukit ei ole tagastatud rohkem kui kakskümmend neli (24) tundi pärast rendiperioodi lõppu eritingimustes märgitud kohta, siis teatatakse sõiduki varastamisest politseile ja rentniku suhtes rakendatakse maksimaalseid seadusega lubatud meetmeid.
 8. Juhul kui rendileandja annab auto rentnikule koos võtmega, siis auto tagastamise korral vastutab rentnik võtme(hoidja) tagastamise eest. Juhul kui Rendileandja ei ole autot üle võtmas, siis vastutab rentniku võtme ettenähtud metallkasti tagasi asetamise ja selle kasti kindalaekasse paigutamise eest enne sõidukist väljumist, auto lukustamist ning rendiperioodi lõpetamist.

Õnnetus, vargus, tulekahju

 1. Õnnetuse, varguse, tulekahju või muude kahjustuste esinemise järel peab rentnik või autojuht rendileandjat sellest esimesel võimalusel teavitama.
 2. Õnnetuse korral kolmanda osapoolega või ilma kolmanda osapooleta, peab juht täitma kõik õnnetusjuhtumist teatamise vormi punktid ära hoolikalt ja tõepäraselt. See vorm on leitav sõiduki dokumentide juures, auto kindalaekas.
 3. Varguse, tulekahju või kolmanda osapoole osalusel juhtunud õnnetuse korral peab rentnik või juht viivitamatult teavitama rendileandjat ja politsei kutsuma (või teatama juhtumist lähimasse politseijaoskonda, kui politseid ei saa telefoni teel kätte).
 4. Rentnik või autojuht võtab kasutusele kõik vajalikud meetmed, et aidata juhtumi asjaolud välja selgitada. See hõlmab muu hulgas järgmist:
  tõest ja täielikku vastamist rendileandja küsimustele kahjujuhtumi asjaolude kohta;
  sündmuskohale jäämist seni, kui on olnud võimalik teha ära kahju kõrvaldamiseks vajalikud toimingud.

Püsikliendi klubi

 1. Rendileandja pakub võimalust liituda teenusega „Püsiklient“, mis võimaldab rentnikul kasutada lisahüvesid ja allahindlusi.
 2. Liitumiseks kinnitab rentnik oma soovi ja nõusoleku, vastates vastavasisulise ettepanekuga e-kirjale koos lepingu andmetega.
 3. Teenust tellides annab rentnik rendileandjale sõnaselge loa võtta kokkulepitud kuutasu otse oma krediitkaardilt iga kuu kohta kogu liikmesperioodi jooksul. Iga kuu koostatakse makse tegemise järel vastav arve.
 4. Rentnik, kes on liitunud Püsikliendi Klubiga, saab 25% allahindlust igalt mitmepäevaselt (rohkem kui ühe päeva kestvalt) autorendilt kesklinna rendpunktides (v.a. lennujaamad) seni, kuni rentnik on kehtivalt Liikmete Klubi liige.
 5. Tellimuse minimaalne kestus on kolm kuud. Selle perioodi möödudes saab rentnik oma tellimuse igal ajal tühistada, saates vastava päringu e -posti aadressile rent@eleport.ee. Tühistamine jõustub taotletud kuu lõpus.

Andmekaitse

 1. Eleport OÜ on isikuandmete töötlemise eest vastutav juriidiline isik 2. augustil 2002. aastal muudetud isikuandmete kaitse seaduse ja isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 tähenduses. Rentniku ja autojuhtide isikuandmeid kogutakse, töödeldakse, kasutatakse või edastatakse teistele kolmandatele isikutele ainult sel määral, kui see on vajalik rendilepingu täitmiseks, politseiraporti esitamiseks, trahvide või teemaksude ülekandmiseks ja sissenõudmiseks või tasumata summade sissenõudmiseks. Neid andmeid võib Eleport kasutada ka turu-uuringute tegemiseks või turunduseesmärkidel.
 2. Paigaldatud on GPS -jälgimisseadmed ja neid kasutatakse ainult selleks, et vältida sõidukitega seotud kuritegusid, parandada kliendikogemust ja võimaldada Eleport Rent teenuste osutamist.
 3. Rendileandjal on juurdepääs kõikidele sõidukite telemeetriaandmetele ja jälgib neid andmeid, et tuvastada ülemäärane kiiruse ületamine või halb liikluskäitumine kogu rendiperioodi jooksul. Seda teavet võidakse õnnetusjuhtumi korral kasutada või jagada asjaomaste kindlustusseltsidega.
 4. Vastavalt 2. augusti 2002. aasta muudetud isikuandmete kaitse seaduse artikli 30 lõikele 1 ja isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artiklile 21 võib rentnik/juht igal ajal oma andmete reklaami või turu-uuringute eesmärgil töötlemise suhtes vastuväiteid esitada või nende andmete kasutamine reklaami või turu -uuringute eesmärgil. Vastuväite teade tuleb saata e -posti aadressile rent@eleport.ee pealkirjaga „Vastuväide isikuandmete kasutamisele“.
 5. Rentnikul ja juhtidel on ka õigus kontrollida oma isikuandmete töötlemist Eleporti poolt, paluda Eleportilt oma isikuandmete parandamist või eemaldamist, selleks tuleb saata e-kiri aadressile rent@eleport.ee.

Rendileandja vastutus

 1. Rendileandja vastutus piirdub otsese kahjuga tingimusel, et kahju on tingitud juhtkonna või töötajate tahtest või raskest hooletusest. Otsene kahju ei hõlma mingil juhul saamata jäänud tulu, käivet ega kasumit.
 2. Rendileandja vastutus piirdub kahju tekkimise perioodil igal juhul eritingimustes määratud summaga.
 3. Juhul kui eelnev välistus ei ole õiguslikult lubatav, piirdub rendileandja vastutus summaga, mille tema kindlustusselts sellises olukorras katab.
 4. Rendileandja ei vastuta sõiduki rendiperioodil või sõiduki tagastamisel rendisõidukisse jäetud vara või andmete eest.

Rentniku vastutus

 1. Rentnik ja juhid peaksid sõidukit kasutama mõistliku ja asjakohase hoolega. Neil on piiramatu vastutus sõiduki hooletu või väära kasutamise eest, sealhulgas, kuid mitte ainult järgmistes olukordades:
 • auto lukustamata jätmine selle juurest lahkudes;
 • tahtlik kiiruse ületamine;
 • ja/või tahtlik rataste kohapeal pöörlema ajamine ja/või külglibisemise tekitamine.
 1. Rentnik vastutab piiramatult kõigi sõiduki kasutamisega seotud liiklus- ja haldusrikkumiste ning kuritegude, sanktsioonide, karistuste jms eest.