Teenuse tingimused

ELEPORT OÜ
LAADIMISTEENUSE ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates 31.05.2022

1. Kohaldamisala ja mõisted

1.1. Käesolevaid laadimisteenuse üldtingimusi kohaldatakse Eleport OÜ ja kliendi vahel sõlmitud laadimisteenuse lepingule.

1.2. Eleport OÜ (registrikood 14053046) on laadimisteenuse müüja.

1.3. Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Eleportiga lepingu. Edaspidi kasutatakse füüsilisest isikust kliendile viitamisel ka mõistet „tarbija“.

1.4. Laadimispunkti valdaja on isik, kes omab ja/või käitab laadimispunkte laadimispunkti valdaja kehtestatud tingimustel ja korras.

1.5. Laadimisjaam on ühest või mitmest laadimispunktist koosnev üksus, kus saab sõidukit laadida.

1.6. Laadimisteenus on Eleporti poolt kliendile laadimispunktis sõiduki laadimiseks müüdav teenus.

1.7. Laadimispunkt on aeglase laadimise punkt (maksimumvõimsusega 22 kW) või kiire laadimise punkt (võimsusega üle 22 kW), mis võimaldab sõiduki kohapealset laadimist.

1.8. Leping on laadimisteenuse leping, mis koosneb lepingu sõlmimisel loodud põhitingimustest ja käesolevatest üldtingimustest.

1.9. Pool on Eleport või klient. Pooled on Eleport ja klient koos.

1.10. Kliendikaart (RFID-kaart) on Eleporti poolt kliendile väljastatav kaart, mis võimaldab kliendi isiku laadimisjaamas ja/või -punktis identifitseerida.

1.11. Sõiduk on elektrisõiduk Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22.10.2014 direktiivi 2014/94/EL tähenduses.
Lepingus edaspidiselt väiketähtedega kasutatavatel sõnadel on mõistes toodud tähendus, kui vastav sõna on siinkohal eelnevalt mõistena määratletud.

2. Lepingu sõlmimine, kliendikaardi väljastamine ja kasutamine

2.1. Leping sõlmitakse poolte vahel raamlepinguna Eleporti veebiplatvormil https://register.eleport.com enne laadimisteenuse osutamist. Iga raamlepingu all-leping teenuse ostmiseks loetakse sõlmituks kliendi poolt laadimisteenuse kasutamisega alustamisel.

2.2. Lepingu sõlmimisel registreerib klient end laadimisteenuse kasutajaks, avaldab ja kinnitab oma andmed, tutvub ja kinnitab tutvumist käesolevate üldtingimustega ja privaatsuspoliitika tingimustega ning allkirjastab lepingu sealsamas digitaalselt. Leping loetakse sõlmituks pärast kliendi poolt lepingu allkirjastamist.

2.3. Tarbijal on õigus taganeda lepingust võlaõigusseaduses sätestatud juhul, tingimustel ja korras, teatades sellest Eleportile lepingu sõlmimisest neljateistkümne (14) päeva jooksul. Lepingust taganemine ei vabasta tarbijat kohustusest tasuda Eleportile kasutatud laadimisteenuse eest. Tarbija tasub kasutatud laadimisteenuse eest vastavalt üldtingimuste punktis 4 sätestatud tingimustele ja korras.

2.4. Lepingu sõlmimise järgselt väljastab ja edastab Eleport kliendile kliendikaardi kliendi poolt lepingu põhitingimustes märgitud postiaadressile. Klient on kohustatud tagama kaardi õiguspärase kasutamise, s.h kliendi poolt määratud isikute poolt ning tagama, et kliendikaart ei satuks kliendi poolt lubamatu kolmanda isiku valdusesse. Klient vastutab iga kliendikaardiga tehtud toimingu eest. Kliendikaardi kadumisel kohustub klient sulgema kliendikaardi läbi mobiilirakenduse või teavitama kaardi kadumisest viivitamata Eleporti e-posti aadressil info@eleport.ee. Eleport väljastab kaotatud kaardi asemele uue kliendikaardi. Uue kliendikaardi väljastamise tasu on 20 eurot, millele lisandub käibemaks.

3. Laadimisteenuse osutamine

3.1. Eleport osutab kliendile laadimisteenust kliendi poolt valitud ajal ja laadimispunktis ning laadimise ajal kehtiva hinna alusel. Eleporti laadimispunktid asuvad Elepordi veebilehel märgitud asukohtades.

3.1.1. Klient kohustub tutvuma laadimispunktis märgitud laadimispunkti kasutusjuhendiga ja tagama, et laeb laadimispunktis vaid punktis 1.11 nimetatud sõidukit, mille elektriseadmed ja -paigaldised vastavad Eleporti veebiplatvormil ja laadimispunktides kajastatud nõuetele. Klient kohustub tuvastama ja hindama sõiduki vastavust ja ohutust enne sõiduki laadimise alustamist. Eleport ei vastuta laadimisteenuse osutamise ega mitteosutamise eest, ega korva kliendile mistahes kahju, mille põhjuseks on asjaolu, et laetav sõiduk ei vasta siinkohal nimetatud nõuetele.

3.1.2. Klient kohustub täitma laadimispunkti valdaja juures kehtivat parkimiskorda, s.h parkimistasu tasumise kohustust. Info, kas laadimispunktis on parkimine tasuline või tasuta, saab klient mobiilirakenduses. Eleport ei vastuta kliendil parkimiskorra rikkumisest või parkimistasu tasumata jätmisest tuleneva kahju eest.

3.2. Eleport identifitseerib kliendi laadimisteenuse alustamisel Eleporti mobiilirakenduse või RFID-kaardi alusel. Eleport loeb kliendi nimel tehtuks ja kehtivaks kõik Eleport mobiilirakenduse või RFID-kaardi alusel teostatud identifitseerimised.

3.3. Sõiduki laadimisel peab klient pidama hoolikalt kinni laadimisjaamas ja/või -punktis avaldatud laadimisjaama ja/või -punkti kasutusjuhendist. Klient vastutab kogu kahju eest, mida ta on põhjustanud Eleportile või laadimispunkti valdajale laadimispunkti kahjustamise või lõhkumisega, kui laetava sõiduki kasutaja ei ole järginud esitatud juhiseid ja/või kahju on tingitud laetava sõiduki kasutaja hooletusest. Klient peab teavitama Eleporti või laadimispunkti valdajat kohe kõikidest laadimisjaamas ja/või -punktis ilmnenud defektidest ja probleemidest juhiste järgi, mis on toodud laadimisjaamas ja/või -punktis või edastatud laetava sõiduki kasutajale muudes materjalides.

3.4. Eleport ei vastuta laadimisteenuse osutamisel tekkida võivate tõrgete, viivituste või vigade, laadimisteenuse kasutamise sujuvuse, kliendikaardi või muude tehniliste identifitseerimisvahendite mittetoimimise ega muu kahju eest, mis on põhjustatud laadimisteenuse kasutamise või funktsionaalsusega seotud probleemidest. Eleport ei vastuta ka muu teenusepakkuja tegevuses tekkida võivate tõrgete, viivituste või vigade, teenuse kasutamise sujuvuse ega muu kahju eest, mis on põhjustatud laadimisteenuse kasutamise või funktsionaalsusega seotud probleemidest.

3.5. Kahju vältimiseks, kahjuohu ilmnemisel või kahju tekkimisel on pool kohustatud võtma tarvitusele kõik kahju vältimise ja piiramise meetmed, mida võib poolelt mõistlikult nõuda ja eeldada.

4. Laadimisteenuse tasu, arveldamine ja viivis

4.1. Klient maksab laadimisteenuse kasutamise aja eest sel ajahetkel kehtiva hinna järgset tasu. Laadimispunktis konkreetsel ajahetkel kehtiv hind on avaldatud Eleporti mobiilirakenduses.

4.2. Eleport väljastab kliendile arve üks (1) kord kuus, eelmisel kuul kasutatud laadimisteenuse eest. Eleport saadab arve Lepingu põhitingimustes avaldatud kliendi e-posti aadressile, kui pooled ei ole leppinud kokku teisiti. Arve maksetähtaeg on seitse (7) päeva.

4.3. Klient kohustub hindama arve õigsust viivitamata arve saamisel ja pretensiooni korral esitama oma pretensiooni Eleportile kolme (3) tööpäeva jooksul arve saamisest. Pretensiooni õigsuse tõendamise kohustus on kliendil. Pretensiooni puudumisel loetakse arve esitamisest kuue (6) päeva möödumisel Eleporti osutatud laadimisteenus kliendi poolt vastuvõetuks.

4.4. Arve tasumisega viivitamisel on õigus Eleportil nõuda viivist 0,066% võlgnetavast summast alates makse tähtajale järgnevast päevast kuni võlgnetava summa lõpliku tasumise päevani.

5. Laadimisteenuse osutamise katkestamine

5.1. Eleportil on õigus ajutiselt katkestada laadimisteenuse osutamine vajalike hooldus-, remondi- ja uuendustoimingute ajaks. Lisaks võidakse laadimisteenuse osutamine katkestada energiasüsteemi ja elektribilansi haldamiseks, elektrivarustuse kvaliteedi tagamiseks või muudeks samalaadseteks toiminguteks.

5.2. Elepordil on õigus keelduda kliendile laadimisteenuse osutamisest ja/või laadimisteenus viivitamata katkestada, kui on kahtlus, et kliendikaart on sattunud kolmanda isiku valdusesse või on kahtlus, et laadimisteenust kasutatakse vastuolus lepingu tingimustega või laadimisteenuse eesmärki arvestades muul viisil ebaseaduslikult või sobimatult.

5.3. Eleport teatab kliendile laadimisteenuse katkestamise põhjusest elektrooniliselt või muul viisil, mida Eleport peab sobivaks, võimaluse korral enne teenuse osutamise katkestamist.

5.4. Kui laadimisteenuse osutamine katkestatakse kliendist tingitud asjaolul, ei vabane klient osutatud teenuse eest tasu maksmise kohustusest ega muudest kohustustest Eleporti ees. Lisaks on Eleportil õigus nõuda kliendilt mõistlikku tasu kirjaliku või elektroonilise katkestusteate saatmise eest, millele lisanduvad võimalikud käsitluskulud.

5.5. Eleportil on õigus katkestada laadimisteenuse seanss ka juhul, kui sõiduki aku laetuse tase on rohkem kui 89%. Laadimisteenuse seansi katkestamine võimaldab tõhusa ja eesmärgipärase laadimisteenuse osutamise.

6. Lepingu muutmine, üleandmine ja lõpetamine

6.1. Eleportil on õigus muuta lepingu üldtingimusi, teatades sellest kliendile vähemalt üks (1) kuu ette. Juhul kui klient ei teata seejärel enne uute tingimuste kehtima hakkamist, et ta soovib öelda lepingu ülesse, kehtib leping edasi uuendatud üldtingimuste sõnastuses.

6.2. Klient ei või anda lepingut üle kolmandale isikule. Eleportil on õigus anda leping üle kolmandale isikule. Lepingu tingimusi ei või lepingu üleandmisel muuta. Lepingu üleandmisest teavitab Klienti Eleport.

6.3. Klient kohustub teavitama Eleporti viivitamata põhitingimustes märgitud kliendi andmete muutumisest ja mistahes muust, lepingu sõlmimisel mitte teada olnud, kuid lepingu täitmist puudutavast olulisest asjaolust.

6.4. Leping on sõlmitud tähtajatult ja kehtib kuni lepingu ülesütlemiseni. Kummalgi poolel on õigus öelda leping üles, teatades lepingu ülesütlemisest teisele poolele kirjalikult vähemalt kaks (2) nädalat ette.

6.5. Eleportil on õigus öelda leping erakorraliselt üles, kui klient on oluliselt rikkunud lepingust tulenevaid kohustusi või kui teenuse osutamine katkestatakse eespool punktis 4.2.2 kirjeldatud asjaolul.

7. Andmekaitse

7.1. Eleport töötleb kliendi andmeid lepingu täitmise tarvis ja Eleporti privaatsuspoliitikas määratud ulatuses, tingimustel ja korras. Ettevõtte privaatsuspoliitika on leitav siit.

8. Vaidluste lahendamine

8.1. Juhul kui lepingu dokumentide vahel on vastuolu, kohalduvad esmasena põhitingimused, seejärel üldtingimused ja lepingus kajastamata asjaoludes seadus.

8.2. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

8.3. Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada poolte vahel läbirääkimiste teel ja läbirääkimiste ebaõnnestumisel Harju Maakohtus.

8.4. Kui klient on tarbija, on tal õigus pöörduda lepinguga seotud vaidluse lahendamiseks Tarbijakaitseametisse või elukoha järgsesse kohtusse.

Dokumendid