MÜÜGITINGIMUSED ELEPORT OÜ E-POEST OSTMISEL

1. Üldsätted

1.1 ELEPORT OÜ on kaubandusega, sh e-kaubandusega tegelev ettevõte, kes müüb veebikeskkonnas aadressil www.eleport.ee/pood elektrisõidukite laadimisjaamasid ja nende tarvikuid (edaspidi Müüja).

1.2 Käesolevas veebipoe ELEPORT OÜ müügitingimustes (edaspidi tingimused) on ostjana käsitletud isikut, kes soovib osta ELEPORT OÜ tooteid (edaspidi Ostja).

1.3 Tingimustega kehtestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, toodete ostu-müügi, tasumise, kohale toimetamise ja tagastamise tingimused ja kord ning muud sätted.

1.4 Ostu sooritamisel nõustub Ostja tingimustes sätestatuga.

1.5 Müüjal on õigus tingimusi igal ajal muuta, täiendada ja parandada.

1.6 Tingimused kehtivad kuni uute tingimuste vastuvõtmiseni, mille Müüja teeb teatavaks www.eleport.ee lehel. Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Ostja poolt ostu sooritamise ajal kehtinud tingimused.

1.7 Tingimused on kättesaadavad Eleport OÜ kodulehel.

1.8 Müüja klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post pood@eleport.ee,
tel +372 511 9207 . Müüja klienditeenindus töötab E-R 9.00-17.00

2. Toode ja hind

2.1 Toodete kirjelduste juures olevad pildid on illustratiivsed ning toote väljanägemine ei pruugi vastata 100% pildil olevale.

2.2 Toodete müügihinnad ja ühikuhinnad on Eleport OÜ veebikeskkonnas ja tellimustes märgitud eurodes. Kõik müügihinnad sisaldavad käibemaksu.

2.3 Toodetele kehtivad müügihinnad, mis on avaldatud Eleport OÜ veebikeskkonnas ostu sooritamise hetkel.

2.4 Müüjal on õigus määrata toote vähim ja suurim kogus, mida Ostjal on võimalik ühe tellimusega osta.

3. Ostu sooritamine

3.1 Ostu sooritamiseks tuleb Eleport OÜ veebikeskkonnas esitada tellimus.

3.2 Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Esita tellimus“.

3.3 Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada pangalingile, mille kaudu ta saab valitud toodete eest maksta.

3.4 Seejärel suunatakse Ostja maksekeskkonda ülekannet teostama.

3.5 Peale tellimuse eest tasumist saadetakse Ostja märgitud e-posti aadressile tellimuse kinnitus, mis sisaldab vähemalt tellimuse numbrit. Tellimuse kinnituse saatmisega Ostja e-posti aadressile loetakse müügileping (edaspidi Leping) Ostja ja Müüja vahel sõlmituks ning tooted toimetatakse Ostjale sobivasse pakiautomaati (või muul  kokkulepitud viisil).

4. Toodete kättetoimetamine ja üleandmine

4.1 Müüja tarnib kauba pakiautomaati.

4.2 Kauba pakiautomaadist välja võtmisel loetakse kaup Ostja poolt kättesaanuks.

 

4.3 Ostja ning Müüja võivad leppida kokku kauba üleandmise muul moel (näiteks Ostja tuleb kaubale ise järgi)

4.4 Tellimuse üleandmisel Müüjalt Ostjale kohustub Ostja kontrollima kätte toimetatud toodete vastavust tellimusele.

4.5 Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile alates kättesaamisest.

5. Tellimuse tühistamine ja Lepingust taganemine

5.1 Tulenevalt võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) VÕS § 53 lõike 4 punktidest 4, 41, 42, 5, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus:

5.1.1 sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti;

5.1.2 sellise suletud pakendis asja üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

6. Pretensioonide esitamine

6.1 Müüja vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis olid olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal.

6.2 Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, saates e-kirja tellimuse numbri ja probleemi kirjeldusega aadressile pood@eleport.ee või helistades telefonil: +372 511 9207.

6.3 Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

6.4 Kui Müüjalt ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

6.5 Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

6.6 Müüja ja Ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

7. Vastutus

7.1 Müüja ja Ostja vastutavad teineteise eest tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2 Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab registreerimisvormis valeandmeid, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on Müüjal õigus nõuda Ostjalt kahju hüvitamist.

8. Vääramatu jõud

8.1 Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Eleport OÜ ei saanud mõjutada või ette näha (force majeure).

9. Kliendi isikuandmete töötlemine

9.1. Müüja kasutab kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

– esitatud tellimuse täitmine;

– kliendiga suhtlemine;

– kliendi päringutele vastamine;

– õigustatud huvi;

– tarbijaharjumuste uurimine;

– müügistatistika koostamine;

– veebipoe teenuste haldamine, arendamine, parendamine.

9.2. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehele e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

9.3. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

9.4 Müüjal on õigus püsikliendiks registreerinud isiku andmete põhjal teostada analüüsi, et paremini mõista tarbijate ootusi, pakkuda kliendi soovidele vastavaid kaupu ja teenuseid ning sihtida täpsemini otseturundustegevusi. Analüüsi põhjal ei teostata Ostja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

9.5 Müüja isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Eleport OÜ. Müüjal on õigus edastada isikuandmeid koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise lepingud.

9.6 Juhul, kui Ostja leiab, et Müüja teenuse osutamisel rikutakse isikuandmete töötlemisel Ostja õiguseid, on Ostjal õigus küsida täiendavat informatsiooni Müüjalt e-kirja teel info@eleport.ee.

Viimati muudetud 15.05.2020.